آرشیو دسته: معرفی شورا

عضو شورای اسلامی شهر عالیشهر 00

عضو شورای اسلامی شهر عالیشهر 00

منشی و خزانه دار شورای اسلامی شهر عالیشهر 00

نائب رئیس شورای اسلامی شهر عالیشهر 0-2

  رئیس شورای اسلامی شهر عالیشهر 0-1