آرشیو دسته: مراحل اداری

مدارك مورد نياز استعلام بانك ارائه برگه استعلام بانك كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) كپي كارت ملي وام گيرنده كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است كپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن ) كپي صورت مجلس تفكيكي ( در صورت آپارتمان بودن ) پوشه مراحل […]

مدارك مورد نياز عدم خلاف 1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات) 2-كپي كارت ملي مالك /وكيل 3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) 4-كپي پروانه / اصلاح پروانه 5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان) (لازم به توضيح است كه در صورت پيشروي همسايه هاي مجاورنشان داده شود) 6-گزارش ناظر (مرحله اول تا ……………….) 7-استحكام […]

مدارك مورد نياز دستور نقشه 1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 2-كپي كارت ملي مالك / وكيل 3-ارائه وكالتنامه ( در صورت داشتن وكيل ) 4-كپي بنجاق 5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است 6-پوشه   رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات 1 درخواست صدور نقشه توسط مالك وكيل قانوني فرم […]

مدارك مورد توافق (كميسيون ماده پنج) 1-فرم درخواست توافق(به تاييد كارشناس شهرسازي و درآمد رسيده باشد) 2-ارائه نقشه پيشنهادي ( شامل پلان طبقات ، طبقات ، برش، نما) توسط كارشناس كنترل نقشه تاييد گردد، بدون خط خوردگي ) 3-ارائه ياست پلان ، همجواريها ( شامل تعداد طبقات / سطح اشغال /نوع كاربري ) با مقياس […]

مدارك مورد نياز استعلام زمين 1 – ارائه برگه استعلام دفتر خانه 2- كپي سند مالكيت ( تمام صحفات ) 3 – كپي كارت ملي خريدار / فروشنده 4 – كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) 5 – كپي بنجاق 6– پوشه   رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات 1 ارائه استعلام دفترخانه توسط مالك […]

مدارك مورد نياز تمديد پروانه 1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 2-كپي كارت ملي مالك / وكيل 3-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است 4-كپي گزارش ناظر 5-كپي پروانه / اصلاح پروانه رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات 1 درخواست تمديد پروانه توسط مالك — فرم درخواست تمديدپروانه ساختماني پر شود […]

مدارك مورد نياز اصلاح پروانه 1-فرم در خواست ( از روابط عمومي شهرسازي تهيه شود ) 2-ارائه نقشه پيشنهادي 3-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 4-كپي كارت ملي مالك / وكيل 5-كپي پروانه 6-كپي گزارش ناظر 7-پوشه   رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات 1 درخواست اصلاح و تغيير پروانه توسط مالك — فرم درخواست […]

مدارك مورد نياز پايانكار 1-كپي سند 2-كپي كارت ملي /وكيل 3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) ارائه فيش الزامي است 4-كپي پروانه /اصلاح پروانه 5-ارائه كروكي وضع موجود و تائيد آن(عرضه و اعيان) 6-گزارش ناظر(مرحله پايان) در گزارش ناظر صدور پايانكار بلامانع است قيد گردد) 7-استحكام بنا (فرم شماره6) در صورت تخلف كمتر از 5 درصد […]

1-مدارك مورد استعلام آپارتماني 2-ارائه برگه استعلام دفترخانه 3-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات ) 4-كپي كارت ملي خريدار / فروشنده 5-كپي پايانكار 6-كپي صورتمجلس تفكيكي 7-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است 8-پوشه رديف شرح اقدامات واحد/مسئول توضيحات 1 ارائه استعلام دفترخانه توسط مالك روابط عمومي دايره فني — 2 […]

مدارك مورد نياز پروانه 1-      برگه دستور تهيه نقشه 2-      يكسري نقشه هاي كامل معماري، سازه، تاسيسات 3-      برگه تعهد ناظر، مالك 4-      برگ تعهد مجري ( در صورت داشتن مجري ذي صلاح طبق ضوابط نظام مهندسي ) 5-      برگه تعهد مبحت 19(ساختمانهاي 4 طبقه مفيد به بالا(الزامي است) 6-      دفترچه چك ليست مبحث 19 (الزامي است) 7-      برگه معرفي نامه ناظرين […]