برچسب زده شده با : استخدام شهرداری عالیشهر

استانداري بوشهر (دفتر امور شهري وشوراها) براي تامين نيروي انساني مورد نياز در شهر جديد عاليشهر از محل سهميه استخدامي شماره 18814/92/220 مورخ 1392/11/14 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مصوبه شماره 35030 مورخ 1392/12/17 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور و نامه شماره 52998 مورخ 1393/11/29 و […]