مدارك مورد نياز تمديد پروانه

1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )

2-كپي كارت ملي مالك / وكيل

3-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است

4-كپي گزارش ناظر

5-كپي پروانه / اصلاح پروانه

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

درخواست تمديد پروانه توسط مالك

فرم درخواست تمديدپروانه ساختماني پر شود

2

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

3

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

4

تعيين نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

5

بازديد از محل

دايره فني

مدارك لازم: 1-نقشه هوايي 2-اصل و فتوكپي شناسنامه مالك3-مفاصا حساب و پرونده قبلي

6

نوشتن پيش نويس تمديد پروانه

دايره فني

7

تايپ پيش نويس تمديد پروانه

روابط عمومي

در صورت عدم تائيد تشكيل كميسيون ماده صد (بررسي بعد از بازديد) بعد از راي كميسيون ماده صد بايد تسويه گردد.

8

امضاي تمديد پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فني

دايره فني

فرم پيش نويس تمديد پروانه تكميل مي گردد.

9

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

در صورت انقضاي مهلت پروانه و محاسبات عوارض اخذ خواهد .

10

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

نسخه دوم به تائيدمعاون رسيده ونسخه اصلي بعد از تائيد مدير منظقه ارائه مي گردد.

11

تائيد معاون / مدير منطقه

شهردار

12

صدور تمديد پروانه.

دبيرخانه

13

پايان

  • Print This Post Print This Post
  • برچسب ها:
    مطلب قبل و بعد
    مطالب مشابه